PatentAgent octrooien & merken Wat doet PatentAgent? Begrippen en Afkortingen Veel gestelde vragen Wetteksten Links Nieuwsbrieven Sitemap line

octrooien modellen merken handelsnamen auteursrecht licenties
  onderzoek aanvragen depots registraties advies voorlichting

line

Begrippen en afkortingen

Aanvraagkosten Of wel Indieningstaks, bedrag voor het indienen van een octrooi, merk of model.
Arrest Uitspraak van een gerechtshof
Auteursrecht Recht dat automatisch ontstaat als een "werk" wordt gemaakt.
BBTM Benelux Bureau voor Tekeningen en Modellen. Zie BBIE
BBIE Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (voorheen het BMB en het BBTM).
BMB Benelux Merkenbureau, zie BBIE
BIE Bureau voor de Industriële Eigendom te Rijswijk, per maart 2005 met een nieuwe naam: Octrooicentrum Nederland.
Brevet Franse woord voor octrooi of patent.
BUMA Bureau voor Muziekauteursrecht
De  Vereniging BUMA int, voor de componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers, vergoedingen voor het openbaar maken van muziek.
BX-merk Veelgebruikte term voor een Benelux Merk
BX-model Veelgebruikte term voor een Benelux Model
Copyright zie Auteursrecht
Deponeren Het aanbieden/neerleggen van een octrooi, merk of model voor inschrijving in een openbaar register.
Desbewustheidsexploot Een exploot waarmee men een ander op de hoogte brengt dat deze mogelijk inbreuk maakt op een bestaand octrooi, merk en/of model.
Dwanglicentie Via de overheid of rechter afgedwongen licentie
Enkelvoudig depot Het indienen van één tekening of model.
EOB Afkorting van het Europees Octrooibureau (Engels: European Patent Office of kortweg EPO), de internationale instantie die Europese octrooiaanvragen beoordeeld.
EP octrooi De afkorting van European Patent (Europees octrooi), eigenlijk een aanvraagprocedure die leidt tot een bundel nationale octrooien.
EU-merk Veelgebruikte term voor het Gemeenschapsmerk.
EU-model Veelgebruikte term voor het Gemeenschapsmodel.
EU-patent Veelgebruikte term voor nog (steeds) niet ingevoerde Europese Patent.
Exploot Ofwel exploit, is een aangetekende brief, door de deurwaarder persoonlijk bezorgt.
Gebrauchsmuster In Duitsland is het gebruiksmodel een beperkt octrooi voor een product.
Gebruiksmodel Gebruikt als aanduiding voor een beperkt octrooi (Engels: utility model).
Gemeenschapsmerk Een merk dat geldig is voor de gehele Europese Unie, analoog aan het Gemeenschapsmodel of EU-model.
Gemeenschapsmodel Een model dat geldig is voor de gehele Europese Unie, analoog aan het Gemeenschapsmerk of EU-merk.
Gemeenschapsoctrooi Een toekomstig octrooi dat voor de gehele Europese Unie zal gelden, analoog aan het Gemeenschapsmodel en Gemeenschapsmerk.
Gesmacksmuster Is het Duitse woord voor een model (Engels: (patent) design en Frans: dessin of modèle).
IE Intellectuele Eigendom
IE-recht Intellectuele (Eigendoms)recht
IE-rechten heeft betrekking op verzameling wetten ter bescherming van creatieve werken, technische vindingen, onderscheidingstekens en industriële ontwerpen (vormgeving)
Inbreuk Het zonder toestemming bedrijfsmatig toepassen van de uitvinding resp. merknaam of product-uiterlijk in een land waar het octrooi, merk of model bescherming geniet.
Inbreukprocedure Een rechtszaak waarin wordt geëist dat een inbreukmaker alle activiteiten betreffende het octrooi stopt.
Inburgering Verkrijgen van onderscheidend vermogen
Indieningstaks zie aanvraagkosten
Instandhoudingstaksen Het bedrag dat betaald moet worden, voor het van kracht blijven van een octrooi, merk of model.
Internationale octrooiaanvraag De officiële naam voor een procedure die leidt tot een bundel nationale octrooiaanvragen (PCT-octrooiaanvraag).
Inventiviteit De mate waarin een uitvinding niet voor de hand ligt voor een gemiddeld vakman.
IPC Internationale Patent Classificatie (systeem)
Kruislicenties Licenties die zijn uitgeruild
Licentie De toestemming van de houder van een octrooi, merk of model om de desbetreffende uitvinding resp. merknaam of productuiterlijk toe te passen, tegen betaling van een vergoeding.
Meervoudig depot Het tegelijk indienen van meer tekeningen of modellen (ingeval het BX-model maximaal 50).
Mededingingsrecht Regelt de onderlinge concurrentie opdat deze eerlijk verloopt
Merk Een onderscheidingsteken voor goederen en/of diensten.
Model Is een monopolie op het uiterlijk van een gebruiksvoorwerp.
Nietigheid Ofwel ongeldigheid, betekent dat het octrooi als het ware nooit bestaan heeft.
Nietigheidsadvies Het oordeel van het Octrooicentrum Nederland over de geldigheid van een door haar verleend octrooi.
Nieuwheid Heet het vereiste dat een uitvinding niet bekend mag zijn voor de indieningsdatum van de octrooiaanvrage.
Nieuwheidsonderzoek Een onderzoek waarbij gezocht wordt naar de 'stand van de techniek', dat wil zeggen naar voorpublicaties.
OAMI De afkorting van Oficina de Armonizacion del Mercado Interior, of wel het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt, de Europese instantie die het gemeenschapsmodel of -merk beoordeeld.
Octrooi Exclusief (uitsluitend) recht om een uitvinding te commercialiseren (feitelijk een monopolie).
Octrooiaanvrage De beschrijving en toelichting van een uitvinding die bij het aanvragen van octrooi wordt ingediend.
Octrooi-eisen Een octrooi dient nieuw, inventief en industrieel toepasbaar te zijn.
Octrooiraad Nu het Octrooicentrum Nederland, voorheen het BIE.
OHIM Office for the Harmonisation of the Internal Market (=OAMI)
Patent De Engelse of Duitse benaming voor het Nederlandse woord Octrooi (Frans: Brevet)
PCT Patent Cooperation Treaty, een verdrag dat voorziet in een internationale tussenfase bij octrooiverlening.
PCT-procedure Een octrooiaanvrage voor een aantal landen die later wordt omgezet in (een bundel) octrooiaanvragen voor bepaalde landen.
Positieve recht het geheel van wet en jurisprudentie
Registratieoctrooi Een octrooi waarvan de uitvinding niet beoordeeld wordt en maximaal 6 jaar geldig is, ook wel het zesjarige octrooi genoemd.
ROW 1910 Rijksoctrooiwet 1910
ROW 1995 Rijksoctrooiwet 1995
Schadevergoeding In de regel hoeft een inbreukmaker alleen te betalen over de periode dat hij wist van een octrooi-, merk- of modelrecht ('desbewustheid').
SENA Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten.
De SENA int, voor uitvoerende artiesten en producenten, vergoedingen voor het beluisteren van muziek.
STEMRA Stichting tot Exploitatie van Mechanische Reproductierechten voor Auteurs.

De STEMRA int de vergoedingen voor het verveelvoudigen van muziek.

Stand van de techniek Voor een octrooiaanvrage alles wat bekend is met betrekking tot de uitvinding voor de indieningsdatum van de octrooiaanvrage.
Taksen Te betalen voor het deponeren, in stand houd en vernieuwen van een octrooi, merk of model. De geldende tarieven voor taksen zijn wettelijk vastgesteld.
Twintigjarig octrooi Een door het Octrooicentrum Nederland verleend octrooi dat maximaal 20 jaar vanaf de indiening van kracht is.
Uitburgering Verwording tot soortnaam
Uitputting Vrije verhandelbaarheid van een eenmaal rechtmatig op de markt gebracht product
UvP 1883 Unieverdrag van Parijs 1883
Vernieuwingstaksen Vereiste bedrag voor het vernieuwen van merk of model.
Verplichtte licentie zie dwanglicentie
Voorgebruik Het recht van degene die een uitvinding al toepast of voorbereiding daartoe treft, terwijl een ander octrooi aanvraagt.
Waarschuwingsexploot Een exploot waarmee iemand gewaarschuwd wordt, dat hij mogelijk inbreuk maakt op een geldig octrooi, merk of modelrecht.
Werkwijze Een handeling, of een opvolging van handelingen, die door een persoon en/of door een machine wordt uitgevoerd.
Wettelijke licentie zie dwanglicentie
WIPO World Intellectual Property Organization (=OMPI), de internationale instantie die de internationale merk, model en PCT-procedure beoordeeld.
Zesjarig octrooi Ofwel registratieoctrooi, een Nederlands octrooi dat maximaal 6 jaar vanaf de indiengingsdatum van kracht is maar inmiddels is afgeschaft.